VP-4160 AHDM

VP-4160 AHDM

965,000đ

1,990,000đ (-52%)

VP-4260 AHDM

VP-4260 AHDM

860,000đ

2,400,000đ (-64%)

VP-4260 AHDH

VP-4260 AHDH

1,400,000đ

2,980,000đ (-53%)

VP-618 AHDH

VP-618 AHDH

1,800,000đ

3,980,000đ (-55%)

VP-461 AHD

VP-461 AHD

1,000,000đ

2,200,000đ (-55%)

VP-8161 AHD

VP-8161 AHD

680,000đ

3,500,000đ (-81%)

VP-861 AHD

VP-861 AHD

1,700,000đ

3,900,000đ (-56%)

VP-8160 AHDM

VP-8160 AHDM

1,700,000đ

3,900,000đ (-56%)

VP-8260 AHDH

VP-8260 AHDH

2,200,000đ

5,500,000đ (-60%)

VP-16260 AHDH

VP-16260 AHDH

3,230,000đ

6,800,000đ (-53%)

VP-860 AHDL

VP-860 AHDL

940,000đ

1,980,000đ (-53%)

VP-1661 AHD

VP-1661 AHD

2,500,000đ

5,900,000đ (-58%)

VP-6116 AHDH

VP-6116 AHDH

3,700,000đ

8,500,000đ (-56%)

VP-1660 AHDM

VP-1660 AHDM

2,600,000đ

5,800,000đ (-55%)

VP-16461 AHD

VP-16461 AHD

4,300,000đ

9,800,000đ (-56%)

VPS-1663 AHD

VPS-1663 AHD

4,300,000đ

9,800,000đ (-56%)

VP-1663 AHD

VP-1663 AHD

6,500,000đ

15,000,000đ (-57%)

VP-3260 AHDM

VP-3260 AHDM

7,600,000đ

17,000,000đ (-55%)

VP-32460 AHDM

VP-32460 AHDM

8,000,000đ

18,000,000đ (-56%)

VP-464 TVI

VP-464 TVI

690,000đ

1,750,000đ (-61%)

VP-864 TVI

VP-864 TVI

2,240,000đ

4,980,000đ (-55%)

VP-1664 TVI

VP-1664 TVI

3,580,000đ

7,980,000đ (-55%)

VP-16464 TVI

VP-16464 TVI

7,100,000đ

16,000,000đ (-56%)

VPH-8463 TVI

VPH-8463 TVI

2,100,000đ

4,800,000đ (-56%)

VPH-16263 TVI

VPH-16263 TVI

4,020,000đ

9,000,000đ (-55%)

VPH-16463 TVI

VPH-16463 TVI

5,300,000đ

12,000,000đ (-56%)

VPH-16763 TVI

VPH-16763 TVI

11,000,000đ

25,000,000đ (-56%)

VP-455 CVI

VP-455 CVI

810,000đ

2,500,000đ (-68%)

VP-450 CVI

VP-450 CVI

850,000đ

2,990,000đ (-72%)

VP-864 CVI

VP-864 CVI

680,000đ

2,980,000đ (-77%)

VP-855 CVI

VP-855 CVI

1,843,000đ

3,800,000đ (-52%)

VP-850 CVI

VP-850 CVI

2,420,000đ

4,990,000đ (-52%)

VP-868 CVI

VP-868 CVI

900,000đ

4,990,000đ (-82%)

VP-851 CVI

VP-851 CVI

1,400,000đ

7,000,000đ (-80%)

VP-853 CVI

VP-853 CVI

4,753,000đ

9,800,000đ (-52%)

VP-1655 CVI

VP-1655 CVI

1,800,000đ

6,200,000đ (-71%)

VP-1650

VP-1650

4,753,000đ

9,800,000đ (-52%)

VP-1654 CVI

VP-1654 CVI

1,800,000đ

9,000,000đ (-80%)

VP-1652 CVI

VP-1652 CVI

8,730,000đ

18,000,000đ (-52%)

VP-2452 CVI

VP-2452 CVI

5,820,000đ

12,000,000đ (-52%)

VP-3252 CVI

VP-3252 CVI

6,790,000đ

14,000,000đ (-52%)

VP-604 H265

VP-604 H265

1,300,000đ

3,200,000đ (-59%)

VP-860 NVR

VP-860 NVR

820,000đ

2,400,000đ (-66%)

VP-440 HD

VP-440 HD

870,000đ

1,980,000đ (-56%)

VP-944 HD

VP-944 HD

870,000đ

2,500,000đ (-65%)

VP-1644 HD

VP-1644 HD

890,000đ

4,400,000đ (-80%)

VP-2442 HD

VP-2442 HD

1,800,000đ

6,800,000đ (-74%)

VP-3242 HD

VP-3242 HD

2,000,000đ

6,400,000đ (-69%)

VP-3240 HD

VP-3240 HD

1,600,000đ

5,000,000đ (-68%)

VP-4700 NVR2

VP-4700 NVR2

4,300,000đ

9,800,000đ (-56%)

VP-8700 NVR2

VP-8700 NVR2

3,500,000đ

8,000,000đ (-56%)

VP-16700 NVR2

VP-16700 NVR2

6,500,000đ

14,960,000đ (-57%)

VP-865 NVR

VP-865 NVR

8,000,000đ

18,000,000đ (-56%)

VP-1665 NVR

VP-1665 NVR

8,300,000đ

19,000,000đ (-56%)

VP-3260 NVR

VP-3260 NVR

2,250,000đ

5,800,000đ (-61%)

VP-32360 NVR

VP-32360 NVR

2,800,000đ

6,200,000đ (-55%)

VP-16700 NVR3

VP-16700 NVR3

6,100,000đ

14,000,000đ (-56%)

VP-32700 NVR2

VP-32700 NVR2

8,700,000đ

19,800,000đ (-56%)

VP-8700 NVR

VP-8700 NVR

5,300,000đ

12,000,000đ (-56%)

VP-16700 NVR

VP-16700 NVR

14,400,000đ

33,000,000đ (-56%)

ĐẦU GHI VANTECH